او عکسی از حضورش روی فرش قرمز جشنواره را در اینستاگرام منتشر کرده است.