فرض کنیم پس از انقلاب ، حکومت جمهوری اسلامی بدون حضور ولی فقیه وجایگاه قانونیش ، تثبیت میشد ومثلا حکومتی مثل پاکستان یا ترکیه در ایران برقرار میگردید آیا وضع ما بهتر از وضعیت فعلی بود ؟

برای پاسخ به این پرسش به عنوان مقدمه به پیشینه همین دو کشور پس از برقراری جمهوری مراجعه میکنیم.

ترکیه وپاکستان پس از جمهوری ، کودتا های متعدد را از سر گذرانده و حکومت بارها بدست نظامیان افتاده است. و ترکیه در پنجاه سال اخیر 5کودتا را پشت سرگذاشته است. 

در خصوص پاکستان چنانچه احمد رشید نویسنده و ژورنالیست پاکستانی مینویسد: ارتش پاکستان با تجربه ترین ارتش دنیا در فراهم سازی کودتاست.

آقای رشید به چهار کودتای ارتش پاکستان که منجر به سرنگونی حکومت ها شده اند اشاره می کند و می گوید که در حال حاضر پاکستان در مساعدترین حالت برای پنجمین کودتا قرار دارد.

غرض آنکه در کشور ما باتوجه به فرهنگ خاص چند هزار ساله نظام ارباب رعیتی وپادشاهی تا فراهم آمدن رشد کافی برای به وجود آمدن یک نظام مردمسالار فاصله بسیار است.

بدون تعارف مسئولین از بین همین مردمی که تحمل مخالف خود را در خانه و در جمع دوستان وجامعه یا محل کار ندارند انتخاب میشوند.

قاطعانه میتوان گفت اگر یک فرد مقبول دینی مثل مجتهد عادل در راس امور نبود این قدرت اگر در دست مهندس بازرگان بود ، بواسطه عدم اقتدار کافی پس از آشفتگی و هرج ومرج ، ناگزیر نظامیان برای حفظ تمامیت ارضی و یا برقراری نظم کودتا میکردند. همانطور که دقیقا به همین دلیل در دو کشور همسایه چنین شد.

واگر رئیس جمهور مقتدری مثل احمدی نژاد یا هاشمی رفسنجانی به قدرت میرسید (بدون حضور ولی فقیه) احتمالا با برداشتن موانع قانونی به دوره های متعدد ریاست جمهوری یک فرد می انجامید وتشکیل باندهای فساد نظیر انچه در همسایه شمالی یعنی تاجیکستان(1) بوقوع پیوست

بقول اقای سیدمحمدخاتمی رئیس جمهور اسبق ، مردم سالاری یک پروسه است وزمان میبرد تا مردم تن به حق وحقوق دیگران بدهند و به مخالف خود احترام بگذارند و یا او را تحمل کنند .

احترام به فهم دیگران وخود را تمام حق نپنداشتن ، کنار گذاشتن خودمحوری واحترام به خرد جمعی یک فرهنگ است که با تجربه وخطا وبه مرور زمان حاصل میشود.

این خطای راهبردی است که گمان کنیم اگر رهبر ایران در این40 سال فقیه عادل نبود مملکت بیش از وضعیت فعلی به مردمسالاری پایبند میماند.

چه بسا در انصورت اثری از مردم سالاری باقی نمانده بود و ورژن داخلی پرویز مشرف (2) الان حکومت می راند ونه از انتخاب خبری بود ونه از ازادی بیان نصفه ونیمه فعلی.

نفس اینکه عالم عادل برسر کار باشد بسیار متعادل کننده قدرت است و طلبکار کننده مردم . چرا که فقها مدعی عمل به سیره پیامبر (ص) وامیرمومنان بوده وهستند.

غرض این نوشتار کوچک جلوه دادن خطای رهبران جامعه در این 40 سال نیست اما بنظر میرسد ولایت فقیه به همین صورتی که در قانون اساسی گنجانده شده از بهترین گزینه ها برای رسیدن به مردمسالاری در جامعه ماست.

با توجه به آنچه گذشت احتمالا در آینده نزدیک در عراق شاهد بازگشت نظامیان به قدرت خواهیم بود. (3)آن زمان دور اندیشی امام راحل بیشتر به چشم خواهد آمد.

---------------

1) امامعلی رحمان از سال 1373تا کنون واحتمالا تا اخر عمر مکررا رئیس جمهور تاجیکستان خواهد بود.

2) اخرین نظامی که با کودتا قدرت را در پاکستان بدست گرفت.

3) البته در عراق با توجه به نسبت جمعیت اهل سنت به شیعه نسخه ایران برای حکومت رانی در انجا ممکن نیست ومشی ایت الله سیستانی بهترین است البته درآنجا .