کانالی به نام تریبون مستضعفین که البته ظاهرا در این مورد تریبون دولت روحانی است، طرح مجلس را برجام ۲ خوانده است.

خجالت آور است که کسانی صرفا به خاطر مسائل شخصی یا تصمیم های سیاسی افتخاری چنین بزرگ را که عملا به معنای احیای حساس ترین بخش های برنامه هسته ای است برجام ۲ نامگذاری می کنند. اینها یا نمی دانند برجام چیست یا فرق تعطیلی و بازگشایی را در نمی یابند. اغاز غنی سازی ۲۰ درصد، احیای راکتور اراک، نصب ماشین های پیشرفته و توقف پروتکل و ... می شود برجام؟!

من البته صحنه گردان چیزی نبوده ام اما بیش از ۴ ماه برای این طرح که جزو افتخارات این مجلس است در کنار ده ها نفر از نمایندگان -که حدود ۱۸۰ نفر از آنها امروز به طرح رای مجدد دادند- وقت گذاشته ام و به آن افتخار می کنم.
فشارها و داد و فریاد دولت هم به خوبی نشان می دهد واقعیت صحنه چیست و این مدعیان چگونه کنار دولت روحانی ایستاده و این طرح را تخریب می کنند.