دیدار امام جمعه تبریز با کاسب قدیمی در بازار تبریز