گیر کردن خودرو نیسان به سقف رو گذر چهار راه عباسی تبریز /عکس
گیر کردن خودرو نیسان به سقف رو گذر چهار راه عباسی تبریز /عکس